Accés als cicles: Convocatòria proves d’accés 2022

** Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/exempcions/

Convocatòria ordinària

Inscripció a les proves: a partir de les 9h del 14 al 24 de març de 2022 a les 23.59h

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Part comuna: 10 de maig de 2022, a les 16h

Part específica: 12 de maig de 2022, a les 16h

Els aspirants  s’han de presentar al centre 30 minuts abans de l’inici de  la prova.

Convocatòria d’incidències

Sol·licitud: no més tard de les 12h del 13 de maig de 2022

Prova: 18 de maig de 2022 part comuna a les 9.30h i part específica a les 16h

Els aspirants  s’han de presentar al centre 30 minuts abans de l’inici de la prova.

Convocatòria extraordinària (sols part específica)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Inscripció a les proves: a partir de les 9h del 25 al 31 de maig de 2022

Part específica: 27 de juny de 2022, a les 09.30h

Els aspirants  s’han de presentar al centre 30 minuts abans de l’inici de la prova.

Convocatòria de setembre (sols part específica)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

Inscripció: de l’1 al 7 de setembre de 2022

Part específica: 30 de setembre de 2022, a les 9:30h

Els aspirants  s’han de presentar al centre 30 minuts abans de l’inici de la prova.

Consulta el calendari complert de les convocatòries

Part comuna, nous models:

 • Llengua catalana .- *Sol·licitud exempció prova català.* Els aspirants que poden  acreditar  que, en la data de realització de la prova,  fa  menys de  dos anys  que resideixen  a  Catalunya  i  que  amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar,  al  Servei de Suports i Recursos Lingüístics del Departament d’Educació  (Via  Augusta,  202-226  Barcelona),  l’exempció de  la  prova  relativa  a  la  competència  en  llengua  catalana.  Juntament  amb  la  sol·licitud  cal  presentar  la  documentació acreditativa. Termini de  presentació del 16 al 26 de març de 2020.
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera:(triar una)
 • Matemàtiques o
 • Història

Part  específica, nous models:

Aquesta prova fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts i consten d’un exercici en què l’alumne/a elaborarà una proposta de projecte a partir d’uns condicionants preestablerts, a escollir entre tres projectes relacionats amb:

 1. L’àmbit de la comunicació i el disseny (matèries de Cultura audiovisual i Disseny).
 2. L`àmbit de l’expressió artística (matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic).
 3. L’àmbit de l’art i la tecnologia (matèries de Dibuix tècnic i Disseny).

Avaluació prova

Consulta el material necessari per fer les proves d’accés

 1. Requisits d’accés directe.
 2. Requisits per realitzar la part específica.
 3. Requisits per realitzar les proves d’accés: part comuna i part específica.

Consulta els requisits

 • RESOLUCIÓ EDU/146/2022, de 26 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 corresponents a l’any 2022.
 • Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 • RESOLUCIÓ ENS/1770/2018, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos 6 i 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2011 i se’n defineix el procediment d’execució.
 • Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2011 i se’n defineix el procediment d’execució (DOGC núm. 5827, de 28.2.2011).

Proves d'accés