Protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament, abús sexual o maltractament

L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida és un centre d’ensenyament d’art i disseny, la titularitat del qual és de l’Ajuntament de Lleida i depèn de la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.
Com escola municipal de l’Ajuntament de Lleida, aquest protocol emana del protocol marc del propi Ajuntament, fent una adaptació coherent i específica per a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida.
En el Projecte Educatiu del Centre (PEC) es recullen els principis, valors, objectius i criteris educatius per orientar l’activitat i donar sentit a que l’alumnat assoleixi els coneixements amb el màxim aprofitament educatiu possible. Per això, s’estableix un conjunt de Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) coherents amb ells, on s’inclou mesures de promoció de la convivència així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes.
L’àmbit de la convivència és un àmbit fonamental del funcionament del nostre centre i comporta el compromís i implicació de la nostra comunitat educativa. La comunitat educativa és proposa conscienciar i sensibilitzar des de l’aprenentatge per a l’adquisició de les eines necessàries que ens ajudin a tots i a totes a conviure des del respecte a cada persona, des de la diversitat, les diferències i els valors.
Amb aquesta sensibilitat recollida en el PEC i en el NOFC, i amb la voluntat d’avançar cap una cultura més respectuosa amb la diversitat humana, es crea aquest protocol d’actuació contra els possibles casos d’assetjament, abús sexual o maltractament que puguin ocórrer a l’escola.
Aquest protocol pretén donar resposta a totes les possibles situacions que posin de manifest conductes masclistes, de desigualtat o d’assetjament a la vida acadèmica i laboral de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida i que permetin construir una societat respectuosa amb els valors de la igualtat i la diversitat, prevenint i donant solució a situacions de masclisme i de violència masclista en totes les seves formes d’actuació dins l’àmbit de la nostra escola d’art.

Podeu descarregar-vos el nostre protocol des d’aquest enllaç: