Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Estratègia

El curs 2021-2022 s’acaba la primera versió de l’Estratègia Digital de Centre seguint el procés següent:

L’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol fa servir l’eina SELFIE amb l’objectiu de fomentar la reflexió personal en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per a la docència i l’aprenentatge. SELFIE ha estat desenvolupada per la Comissió Europea amb un equip internacional d’experts.

Les dades obtingudes permeten extreure conclusions per a fer un diagnòstic de l’estat actual i també per a plantejar-nos objectius a assolir en l’àmbit digital.

SELFIE-Resum-EAM

Els objectius de l’EDC a l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, d’acord amb les dades obtingudes al procés de diagnosi i en coherència amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), són els següents:

 • Potenciar eines digitals per a rebre retroalimentació adequada.
 • Facilitar dispositius digitals per a millorar la competència digital de l’alumnat i professorat amb menys recursos.
 • Utilitzar tecnologies digitals per tal que l’alumnat reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge.
 • Impulsar una base de dades de proveïdors d’empreses amb borses de treball per a facilitar la inserció al món laboral de l’alumnat.

A partir de la diagnosi, el projecte educatiu de centre i els objectius formulats s’ha fet una planificació. Aquesta, consisteix en un total de 9 activitats relacionades amb els objectius marcats.

Un cop fetes, es procedirà a l’avaluació i millora, detallades a continuació.

L’avaluació de l’EDC s’efectuarà tenint en compte diversos aspectes, que són els següents:

 • Assoliment dels objectius proposats d’acord amb els indicadors adquirits amb l’eina SELFIE.
 • Aplicació de l’eina SELFIE cada final de curs amb l’Equip Directiu, el Claustre i l’alumnat.
 • De l’avaluació continua de l’EDC sorgiran cada curs els objectius a assolir a mig termini.

Cultura Digital

Al NOFC, que es va aprovar l’any 2014 i es va revisant anualment, hi trobem la figura del/la Coordinador/a d’Imatge i comunicació, amb la trasca signada de coordinar, assessorar, gestionar i mantenir els espais Web del centre, tant d’Internet com de la intranet.

També hi consta la figura del/la Coordinador/a informàtic/a, a qui corresponen les funcions de:

 • Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.
 • Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica.
 • Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos informàtics i per adquirir-ne de nous.
 • Vetllar pel tractament respectuós del material, recursos i equipaments, així com dels continguts accessibles des d’Internet.
 • Recollir informació de l’ús que se’n fa dels recursos informàtics durant el curs acadèmic, per a la seva posterior avaluació.
 • Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i proposar mesures de seguretat per garantir i millorar el bon ús i funcionament de tot el sistema.
 • Tenir cura de l’operativitat dels recursos informàtics i gestionar les tasques d’instal·lació, reparació i manteniment de programari, maquinari i xarxa, amb el suport i la coordinació del servei de manteniment i d’assistència tècnica
 • Aplicar mesures per salvaguardar la informació i protegir la xarxa informàtica del centre.
 • Col·laborar amb la direcció del centre en la confecció i manteniment de l’inventari de recursos informàtics, en la gestió del pressupost assignat pel centre a les eines i aplicacions informàtiques i en l’adquisició de nou material.

Atès que els nostres estudiants accedeixen des del batxillerat, cicles mitjans o superiors i altres titulacions, les competències digitals més bàsiques (ús de correu electrònic, cerques i gestions generals a internet, ús del Drive o núvol en general, reunions i xats virtuals, xarxes socials, i programari d’edició de textos, bàsicament) hem detectat que acostumen a estar assolides o es poden assolir els primers dies sense dificultat, a través del suport del professorat o del treball col·laboratiu entre companys.

Pel que fa al programari específic dels cicles, s’imparteixen de manera transversal en els mòduls de Mitjans Informàtics i Llenguatge i tecnologia audiovisual, a càrrec del professorat que hi està assignat, i els resultats d’aprenentatge dels quals adjuntem al final d’aquest paràgraf. Atès que a l’escola es treballa per projectes (ABP), els mòduls distribueixen els seus RA’s no necessàriament en l’ordre que demana aquest curricular sinó segons les necessitats dels projectes en curs. També aquestes necessitats poden demanar la necessitat d’aconseguir coneixements d’altres programaris perifèrics o més específics que es resolen des dels mateixos projectes amb altres professors especialistes del seu àmbit i també el coneixement de recursos en línia per solucionar necessitats específiques (ex. bancs d’imatges, traductors-correctors d’idiomes, etc).

Mitjans informàtics

Durada: 99 hores lectives 6 ECTS.

UF1. Introducció als mitjans informàtics

Durada: 15 h. 1 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Analitza l’evolució dels mitjans informàtics en la societat actual i la presència de les noves tecnologies en la realització i edició de productes de l’especialitat.
 • Identifica els fonaments informàtics, la relació maquinari i programari i comprèn les seves característiques i funcions.
 • Comprèn i aplica els conceptes fonamentals del tractament de la tipografia digital, sistemes de color i formats adequats a cada necessitats.
 • Digitalitza imatges, les emmagatzema i les converteix en formats adequats.

UF2. Tractament de la imatge bitmap

Durada: 40 h. 2 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Comprèn i aplica els conceptes fonamentals de la imatge bitmap.
 • Identifica i utilitza les aplicacions dels programes informàtics específics de disseny.
 • Utilitza els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del treball propi.l procés creatiu i projectiu com a la comunicació.

UF3. Tractament de la imatge vectorial

Durada: 44 h. 3 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Comprèn i aplica els conceptes fonamentals de la imatge vectorial.
 • Identifica i utilitza les aplicacions dels programes informàtics específics de disseny.
 • Utilitza els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del treball propi.

Llenguatge i tecnologia audiovisual

Durada: 198 h. 12 ECTS.

UF1. Introducció als mitjans audiovisuals

Durada: 18 h. 1 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Identifica les característiques pròpies del mitjà audiovisual i les seves diferències amb altres mitjans.
 • Comprèn l’evolució històrica de la imatge en moviment i les seves manifestacions contemporànies.

UF2. Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius

Durada: 54 h. 3 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Analitza i valora productes audiovisuals de l’especialitat i emet un judici crític argumentat sobre la creació audiovisual pròpia i aliena.
 • Domina la sintaxi i la semàntica de la gràfica audiovisual.
 • Comprèn el llenguatge audiovisual i analitza les seves dimensions i els seus codis, utilitzant de forma adient la terminologia pròpia del mitjà.
 • Interpreta projectes gràfics de l’especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases de realització.
 • Explora les possibilitats artístiques i expressives de la narració audiovisual i les aplica a la realització de peces audiovisuals.
 • Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l’expressivitat personals.

UF3. Tècniques i tecnologies de realització audiovisual

Durada: 63 h. 4 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Domina la tècnica i la tecnologia bàsica de realització de peces audiovisuals.
 • Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l’expressivitat personals.
 • Utilitza de forma adient la terminologia pròpia del mòdul.
 • Interpreta projectes gràfics de l’especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases de realització

UF4. Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual

Durada: 63 h. 4 ECTS.

Resultats d’aprenentatge
 • Domina la tècnica i la tecnologia bàsica de postproducció de peces audiovisuals.
 • Utilitza de forma adient la terminologia pròpia del mitjà.
 • Interpreta projectes gràfics de l’especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases de realització.
 • Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l’expressivitat personals

Serveis digitals comuns

Tant alumnat com professorat disposen dels següents serveis digitals:

 • Accés a WiFi de l’escola. Gestionada per Serveis Informàtics de Paeria. Tant professorat com alumnat disposen d’un usuari i paraula de pas per a connectar-se a la xarxa sense fils.
  • Xarxa alumnes: Cada estudiant pot connectar només un dispositiu alhora a aquesta xarxa. L’accés a webs de jocs, pornografia o altres continguts no relacionats amb l’activitat curricular estan restringits -així com els ports d’intercanvi d’arxius amb P2P i Torrent-, i comportaments considerats de mal ús de la xarxa són castigats amb un bloqueig de l’equip responsable, com per exemple el fet de minar criptomoneda o realitzar descàrregues massives de continguts audiovisuals.
  • Xarxa docent: Les restriccions en aquesta xarxa són inferiors. Els docents poden connectar més d’un dispositiu alhora. L’accés a continguts és més laxe, ja que de vegades els cal accedir a continguts audiovisuals amb finalitats docents.
  • Xarxa convidat: S’utilitza quan una persona externa al centre necessita fer ús de la xarxa de forma puntual, com per exemple tallers, xerrades o petites formacions. Se li facilita un usuari i paraula de pas temporals amb caducitat.
 • En algunes aules, accés a ordinadors per a fer recerca o per a treballar en projectes.
 • A la majoria d’aules, accés a televisor connectat a la xarxa per tal de fer presentacions, exposicions de projectes, visionament d’audiovisuals i altres continguts curriculars. Els estudiants poden connectar-s’hi via HDMI.
 • En algunes aules, accés a impressora.
 • En algunes aules, accés a escàner.
 • A la planta del CFGS en Fotografia Professional, accés a platós i el seu equipament: càmeres digitals, equip d’il·luminació, calibradors de monitors i altres.
 • Disponibilitat de taules de llum per als CFGS en il·lustració i animació.

Serveis digitals del professorat

El professorat disposa de:

 • Accés als serveis d’Outlook corporatius associats al seu compte de correu de Paeria, com el Teams o l’Outlook 360, gestionats per serveis informàtics de Paeria. El correu electrònic es fa servir per a comunicar-se amb els diferents departaments de Paeria i com a comunicació interna entre personal de l’escola.
 • Accés a l’espai Àgora21, gestionat per RRHH de Paeria, on té accés a la seva documentació i informació personal, com la gestió de temps, nòmines, incidències laborals…
 • Accés a una intranet / extranet al servidor de Paeria, en ordinadors situats a direcció, consergeria, secretaria i a la sala de professors.
 • Membres de l’equip directiu disposen d’altres serveis digitals, en funció de les seves competències, com l’Annexa.
 • Correu electrònic propi amb domini @xtec.cat, gestionat per la direcció del centre, que permet realitzar formacions mitjançant la plataforma Moodle del Departament d’Ensenyament, i accés a extranet de l‘Àgora, entre altres.
 • Connexió inalàmbrica als televisors de l’escola (exclusiu per als usuaris de la xarxa docent).
 • La persona coordinadora web del centre disposa de total administració de la pàgina web de l’escola, mentre que alguns docents tenen permisos per editar o afegir continguts.
 • La persona coordinadora de xarxes socials administra Vimeo i l’Instagram de l’escola.
 • La persona coordinadora informàtica de l’escola administra Linkedin i Youtube de l’escola.

Comunicació externa

Tant les novetats de l’escola com la informació referent a les gestions administratives i acadèmiques es canalitzen mitjançant la pàgina web i puntualment mitjançant el correu electrònic.
La difusió d’activitats culturals i esdeveniments impulsats per qualsevol agent implicat a l’EAM Leandre Cristòfol es reforça també a les xarxes socials per arribar més enllà de la comunitat educativa a través de Facebook, Youtube, Vimeo, Linkedin i Instagram.

Comunicació interna

La comunicació interna del centre inclou l’intercanvi d’informació i les interaccions digitals entre totes les persones que hi treballen o en són usuàries. Aquests canals estan a disposició 24/7 tot i que la resposta per part del personal docent o PAS es donarà dins de l’horari lectiu.

 • Cada estudiant forma part d’un grup de Google Spaces, corresponent al cicle i curs que està cursant.
 • Cada docent forma part de tots els grups de Google Spaces on imparteix docència, alhora que està inclòs en aquells grups de comunicació que li pertoca per les seves funcions en comissions, grups de treball, etcètera:
  • Docents de [el cicle o cicles on participa]
  • Claustre de Docents: On es duen a terme les trobades telemàtiques (que es duen a terme amb Meet) i comunicacions de caràcter més immediat (tot el personal docent hi és inclòs)
  • Consell de direcció
  • Comissió Web
  • Comissió de Protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament, abús sexual o maltractament
  • Comissió de publicitat
  • Comissió d’estratègia digital de centre
 • Cada estudiant té accés a una carpeta compartida de Google Drive, on se li facilita la informació i material que necessita per a treballar durant el curs: Briefings de projectes, recursos per a les sessions, notes de projectes…
 • Cada docent té accés a totes les carpetes de Google Drive on ha d’intervenir, segons les seves funcions.
 • Cada estudiant ha de disposar d’una carpeta pròpia al seu Drive del seu compte de Google, per a dipositar-hi els lliuraments. A la carpeta compartida del seu cicle i grup hi ha un document on hi inclou l’enllaç per tal que hi tingui accés el professorat.

Acolliment digital d’alumnat

Abans de començar el curs

 • Al moment de formalitzar la matrícula, des de secretaria es demanen unes dades personals, entre les quals un correu electrònic i un telèfon. Els estudiants signen un full de protecció de dades, donant o revocant el seu consentiment per a ús de les seves dades, obres o imatge.
 • Abans de començar el curs (o al moment d’incorporar-se l’estudiant que s’hagi matriculat tard), des de secretaria es tramita una petició d’usuari i paraula de pas per a la WiFi del centre, sent l’usuari el correu electrònic de l’estudiant. Un cop d’alta, a l’estudiant li arriba un correu electrònic amb aquestes dades.

El primer dia de curs

 • S’informa als estudiants que cal que duguin el seu propi ordinador, alhora que se’ls informa que es disposa d’alguna màquina d’ús comú (depenent del cicle i curs).
 • S’informa als estudiants del programari que cal que tinguin instal·lat als seus ordinadors, alhora que s’ofereixen alternatives lliures i gratuïtes.
 • Es demana als estudiants que facilitin un correu electrònic de Google (si en tenen). Aquest llistat servirà per a crear un grup de Hangouts (i per tant, de Google Chat) per la promoció del cicle a la que pertany l’estudiant.
 • S’informa als estudiants que els recursos per a la formació i altres informacions del seu interès es compartiran per part del professorat al grup de Chat.
  Aquest grup també servirà per avisar d’imprevistos i altres aspectes que puguin alterar l’activitat acadèmica: Baixes mèdiques, retards, vagues, canvis d’horari…
  Alhora, en cas de confinament o necessitat de teletreball, el grup de Chat servirà per a comunicar-se i realitzar sessions, reunions o tallers, mitjançant videotrucada (amb Google Meet, integrat a Chat).
 • Es demana als estudiants que creïn una carpeta al seu Drive de Google (o a l’espai d’emmagatzematge de què disposin, en cas de no tenir compte a Google), amb una estructura de carpetes concreta, per tal de realitzar els lliuraments. Se’ls indica que restringeixin l’accés a tothom tret del professorat del cicle.
 • S’informa als estudiants que disposen d’una carpeta al Drive de l’escola, on podran descarregar-se enunciats, recursos, avaluacions i altres documents del seu interès. Se’ls facilita l’enllaç al grup de Chat.
 • Es demana als estudiants que posin l’enllaç a la seva pròpia carpeta compartida en un document disponible a la carpeta compartida del Drive de l’escola. En aquest document hi ha el llistat de tots els estudiants, amb espai al costat per a inserir-hi el seu enllaç.

Acolliment digital de professorat de nova incorporació

 • Se li facilita per part de secretaria o direcció un correu electrònic corporatiu (*@paeria.cat).
 • Se li facilita per part de secretaria o direcció un usuari (el correu corporatiu) i paraula de pas per a la WiFi de l’escola.
 • Se li demana un correu electrònic de Google (si en té) per a donar-lo d’alta al grup o grups de Chat dels cicles i grups on ha d’intervenir.
 • El coordinador informàtic del centre li dona accés a totes les carpetes del Drive de l’escola que necessita.
 • Se li fa una petita formació d’ús, tant del Drive com dels grups de Chat i dels documents d’avaluació.
 • S’incorpora al grup de Whatsapp del personal de l’escola (si així ho desitja).
 • Se li dona suport per part de secretaria per a obtenir un compte de XTEC.
 • Se li dona accés a la intranet i l’extranet de Paeria.
 • Se li dona accés al portal d’incidències i gestió de temps Àgora21 de Paeria.

Web

El curs 2021/2022 hem estrenat una nova web que substitueix una web corporativa de l’ajuntament (regidoria d’educació), que millora tant l’accés a la informació, incidint en la seva presentació visual d’una manera més atractiva, com la visibilitat de les activitats i de l’actualitat de l’escola, i sobretot agilitza la navegació i l’accés a les diferents informacions d’interès.

Aquesta web es va dissenyar des de l’Escola i tècnicament es va plantejar en col·laboració amb el departament d’informàtica de Paeria, i finalment s’ha resolt amb el gestor de continguts WordPress.

Hi ha una comissió web formada per 5 persones en contacte amb la direcció, que gestiona l’actualització de la informació i el seu manteniment.

La persona coordinadora web de l’escola és l’encarregada del manteniment d’aquesta.

Instagram

Les publicacions d’Instagram es plantegen com un canal més directe i sobretot més adient al nostre públic objectiu per donar a conèixer del dia a dia de l’escola d’una manera més viva i actualitzada. Per tant, podem veure-hi mostres d’activitats docents, de treballs fets a l’escola, tallers, resultats de projectes, però també ens serveix per a recordar informació d’actualitat, com dates d’inscripció, portes obertes o altres esdeveniments. Aquesta informació està lligada al web, que és on podem trobar-la ampliada.

El flux de treball per a les publicacions d’Instagram passa per recollir informació de les activitats dels diversos cicles al Drive, i s’ha establert un calendari de publicacions de manera que cada cicle estigui representat igualitàriament. Aquest recull es fa entre tots els professors del cicle, que ho passen al coordinador de cicle per a què triï la prioritat de les publicacions. La redacció del text s’unifica per a mantenir l’estil de les publicacions ja realitzades.

La persona coordinadora de xarxes socials de l’escola és l’encarregada del manteniment i actualització d’aquest perfil.

Linkedin

La funció del perfil en aquesta xarxa social és la de mantenir connexió i contactes a nivell professional amb membres de la xarxa educativa i altres sectors relacionats amb els ensenyaments que s’imparteixen a l’escola.

La persona coordinadora web de l’escola és l’encarregada del manteniment i actualització d’aquest perfil.

Vimeo

Aquest canal està destinat a mostrar peces audiovisuals de l’escola amb una especial rellevància, donades les limitacions d’espai d’emmagatzematge.

La persona coordinadora de xarxes socials de l’escola és l’encarregada del manteniment i actualització d’aquest canal.

Youtube

Aquest canal està destinat a mostrar treballs, informacions i altres continguts audiovisuals d’interès relacionats amb l’escola.

La persona coordinadora web de l’escola és l’encarregada del manteniment i actualització d’aquest canal.